Intentieverklaring Landelijke Noodlijst App

De volledige tekst van de intentieverklaring voor de Landelijke Noodlijst App kan hieronder worden nagelezen.

Dit is de tekst die is voorgelegd en is goed bevonden door:

  • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde te Utrecht
  • Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen te Riel
  • Academisch Pediatrische Opleiders
  • Sectie Intensive Care Kinderen
  • Hoofden Kinder Intensive Care afdelingen Nederland
  • iteMedical te Tiel

Artikel 1 – Intentie van de overeenkomst

1. De intentie van de overeenkomst is te onderzoeken of er tussen partijen samenwerking mogelijk is, die er als volgt uit zou moeten zien: 

Er bestaat de intentie om een gezamenlijk project op te zetten voor softwareontwikkeling, certificatie, hosting en support van een landelijke app die voorziet in alle noodzakelijke berekeningen van acute interventies die nodig zijn voor een adequate, veilige en snelle opvang van een vitaal bedreigd kind. Een online beschrijving van dit project is te vinden op: https://noodlijst.nl.

2. Partijen zullen zich gedurende de looptijd van de overeenkomst inspannen om deze intentie uit te werken in een concreet plan. Partijen willen in ieder geval de volgende zaken onderzoeken voordat zij zullen besluiten omtrent een mogelijke implementatie:

– Wenselijkheid en omvang van gebruik van de geboden functionaliteit.

– Mogelijkheid en kosten van certificering volgens de Medical Device Regulation (MDR).

– Regelen van een verantwoordelijke rechtspersoon volgens de MDR

– Mogelijkheid en kosten van hosten en support.

– Financiering door bijdragen van partijen en/of andere instanties die gebruik willen gaan maken van de geboden app, c.q. software.

3. Partijen hebben nadrukkelijk enkel een intentie uitgesproken en dus nog geen bindende afspraken gemaakt omtrent de samenwerking.

4. De intentie bevat derhalve geen resultaatsverplichting voor partijen.

5. Zodra partijen de intentie wensen om te zetten in eventuele bindende afspraken zullen zij dit vastleggen in een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 2 – Duur van de overeenkomst

1 De overeenkomst gaat in op het moment van ondertekening van de overeenkomst en eindigt rechtswege op 1 december 2022.

2. De overeenkomst kan worden verlengd indien alle partijen dat wensen. Hiertoe zullen zij een schriftelijke verlenging opstellen voor een nader te bepalen periode.

Artikel 3 – Terugtrekking

1. Het staat alle partijen vrij om zich op ieder gewenst moment terug te trekken uit deze overeenkomst zonder verdere verplichtingen, behoudens verplichtingen die naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gelden, of die krachtens artikel 4 anders zijn overeengekomen en behoudens verplichtingen zoals omschreven in artikel 5 en 6.

Artikel 4 – Exclusiviteit

Op deze intentieverklaring is geen exclusiviteit van toepassing.

Artikel 5 – Voorbehouden

Zelfs indien partijen in een zodanige fase van onderhandeling zijn aanbeland, dat het afbreken van onderhandelingen ingevolge vaste jurisprudentie niet zonder vergoeding van enige contract belang zou kunnen plaatsvinden, zijn partijen ten alle tijden gerechtigd de onderhandelingen kosteloos af te breken indien:

De beoogde samenwerking financieel niet haalbaar blijkt omdat de eigen financiële middelen onvoldoende blijken en partijen geen financiering tegen een gangbaar commercieel tarief kunnen krijgen;

De beoogde vergunningen (Medical Device Regulation) niet kunnen worden verkregen;

Het doel van de samenwerking technisch niet haalbaar blijkt;

Artikel 6 – Goede naam en eer

1. Partijen zullen zich onthouden van enige handelingen die de goede naam en eer van andere Partij(en) kan aantasten.

Artikel 7 – Geheimhouding en boetedoening

1. Op deze intentieverklaring zijn geen geheimhoudingen of boetedoeningen van toepassing.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

1. Partijen beperken over en weer hun aansprakelijkheid in het kader van deze overeenkomst voor het overige tot enkel die gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld.

Artikel 9 – Slotbepalingen

1. Deze overeenkomst bevat alle tussen de partijen gemaakte afspraken over de uitgesproken intentie en vervangt alle eventueel eerder hierover gemaakte afspraken.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomst zijn enkel geldig indien schriftelijk overeengekomen.

3. Op deze overeenkomst zijn over en weer geen algemene voorwaarden van toepassing.

4. Partijen dragen ieder de eigen kosten van deze overeenkomst, indien zij hiervoor kosten hebben gemaakt.

5. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

6. De Nederlandse rechte is bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst.

Aldus tussen partijen overeengekomen en vastgelegd in onderhavige overeenkomst, waarbij deze pagina is voorzien van een handtekening en alle overige pagina’s zijn voorzien van een paraaf van alle partijen.

 774 total views,  2 views today

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *